STATUT

STATUT

 Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie, Dziecięca Akademia Piłkarska  w DĘBICY zwane  dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy o Sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.działalność charytatywna;

2.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3.ochrona i promocja zdrowia;

4.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

5.działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

6.działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

8.nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

9.wypoczynek dzieci i młodzieży;

10.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

11.turystyka i krajoznawstwo;

12.porządek i bezpieczeństwo publiczne;

13.ratownictwo i ochrona ludności;

14.pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

15.działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;

16.działalność na rzecz rodziny, macierzyństwo, rodzicielstwo, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

17.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

18.działalność na rzecz organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

19.promocja i organizacja wolontariatu;

20.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

21.działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

22.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

23.organizacja zajęć  przedszkolnej edukacji dla dzieci.

§ 9.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Zorganizowanie sekcji sportowych oraz zapewnienie szkolenia dzieci w różnych dyscyplinach sportu przez najwyższej klasy fachowców, między innymi byłych sportowców polskich i zagranicznych,
2. Organizowanie i udział w imprezach sportowych, krajowych i międzynarodowych,

3. Organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń oraz zawodów i turniejów z dziećmi z Polski oraz zagranicy,

4. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych, katalogów, informatorów, broszur

5. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

6. Organizowanie wycieczek, zlotów, pikników rajdów rowerowych i innych form wypoczynku, rekreacji i szkoleń,

7. Organizowanie zajęć fitness, zajęć rekreacyjnych dla pracowników firm i zakładów pracy oraz emerytów,

8.  Organizowanie szkoleń i kursów samoobrony, instruktorów sportu,

9.  Organizowanie wolontariatu,

10.Organizowanie szkoleń, zajęć, wypoczynku dla społeczności lokalnej,

11. Inicjowanie, promowanie, wspieranie finansowe i organizacyjne działań zgodnych z celami Stowarzyszenia,

12. Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego oraz instytucjami w realizacji działań zgodnych z celami Stowarzyszenia,

13. Organizowanie konkursów loterii fantowych , kwest, bali okolicznościowych, z których dochód przeznaczany jest na działalność statutową,

14. Fundowanie stypendiów, nagród, udzielanie zapomóg,

§ 11.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Rodzaj formy odpłatnej działalności będzie wyszczególniony Uchwałą  Zarządu

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. Wynagrodzenie Stowarzyszenia za prowadzoną działalność statutową jak również, wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać limitów wskazanych przez przepisy prawa.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 12.

W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służył będzie realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 13.

1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań publicznych o jakich mowa w § 7, a w szczególności:

a)wykonuje zadania zlecone przez te organy na rzecz działalności pożytku publicznego

b)informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swej

działalności,

c)uczestniczy w zespołach doradczych.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 15.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który złoży deklarację członkowską wraz z podpisami dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d)korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e)brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)regularnego opłacania składek członkowskich,

c)czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d)dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 19.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 20.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d)wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej ?Walnym Zebraniem?,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut  później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 23.

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

 

Walne Zebranie Członków

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:

a)Zwyczajne,

b)Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):

a)z własnej inicjatywy,

b)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a)uchwalenie statutu i jego zmian,

b)wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c)udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

e)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Statucie.

f)podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

g)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu i Sekretarza, którzy wybierani są spośród członków zarządu – Członkowie zarządu spośród siebie mogą wybrać v-ce prezesa ds. sportowych oraz v-ce prezesa ds. organizacyjnych
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Osoby będące w Zarządzie:

a)mogą być pracownikami Stowarzyszenia,

b)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

a)realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b)uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

c)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d)ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

e)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

g)zwoływanie Walnego Zebrania,

h)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

i)rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

j)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

k)w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;

l)reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

m)powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

n)uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

o)podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

p)ustalanie wysokości składek członkowskich,

§ 28.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 29.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata

§ 31.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

c)składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

d)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 33.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, ale nie mogą otrzymywać wynagrodzenia

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 34.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)składki członkowskie,

b)darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

c)wpływy z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

d)dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e)dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

f)dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do własnych członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie stowarzyszenia, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b)przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:

a)

b)

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 i ust. 3).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję

Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.