Czerwiec 25, 2019

Regulamin

REGULAMIN DZIECIĘCEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ W DĘBICY

§1. Zasady ogólne

1. Zawodnikiem DAP Dębica może zostać dziecko urodzone w 1996-2010 roku . Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej.

3.Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

7. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§2. Prawa i obowiązki zawodnika DAP Dębica

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii Piłkarskiej.

2. Zawodnik DAP Dębica zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

b) trenować w schludnym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni(starsze grupy). Na trening przynosić obuwie dostosowane do podłoża miejsca treningu (sala ,boisko naturalne , boisko sztuczne)

c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,

f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

h) podczas treningów i meczów piłkarskich nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,

i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii Piłkarskiej, sprzęt należy zwrócić trenerowi  z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.

6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii Piłkarskiej.

7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§3. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika DAP Dębica

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l5-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.

5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem ? koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera ? koordynatora Akademii Piłkarskiej

§4. Postanowienia końcowe

1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

3. Przynajmniej raz w ciągu roku organizowane jest zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.